Telefon
WhatsApp
İnstagram
Risk Değerlendirmesi ve Acil Eylem Planı

Risk Değerlendirmesi ve Acil Eylem Planı

Risk Değerlendirmesi ve Acil Eylem Planı

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ 

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı doğrultusunda iş yerlerinde tehlike oluşturan ya da oluşturma ihtimali olan kaynakların ve sakıncalı durumların tespiti için risk analizinin yapılması gerekir. İSG Risk Analizi veya Değerlendirmesi olarak bilinen çalışmanın amacı, söz konusu risk unsurlarının tespiti ve tanımlanması ile neden, sonuç, olasılık ve etki gibi faktörlerinin analiz edilmesidir. Değerlendirme sonucunda risk öncelikleri belirlenerek güvenliği tehdit eden unsurların kabul edilebilir seviyeye indirilmesi sağlanır. 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

 • İşletmenin konumu
 • İşletme içerisinde çalışma yapan kişilere dair genel bilgiler (gebe, genç veya engelli işçilerinizin mesleki tehlikelere olağan olandan daha fazla maruz kalabilecekler)
 • Hangi iş ekipmanı, maddeleri ve prosesleri kullanıldığı
 • Ne tür işler gerçekleştirildiği
 • Tanımlanmış tehlikeler ve bunların kaynakları
 • Mevcut tehlikelerin sonuçları
 • Hangi koruyucu tedbirleri kullanıldığı
 • İşletme içerisinde daha önce yaşanan iş kazası(varsa)
 • İşletme içerisinde daha önce görülen meslek hastalığı(varsa)
 • İşyeri ile ilgili yasal yükümlülükler
 • İşyerinde kullanılan ekipmanların teknik verileri
 • Teknolojik veriler ve iş rehberleri
 • İşletme içerisinde yapılan ortam ölçümlerinin sonuçları
 • Kimyasallar malzemelerin güvenlik formları(SDS)
 • İlgili mevzuatlar ve standartlar
 • Bilimsel ve teknik literatürler
 • Çalışma ortamı ve tüm etkenlerin gözlemlenmesi

 

ACİL DURUM PLANI

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar, yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ile aşağıdaki ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir:

 • Yangın ve patlama ihtimali.
 • Tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme ve salgın hastalık ihtimali.
 • Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.